tips aktiviteter barn malmö Framöver finns det risk för längre och fler elavbrott då förnyelsebar och väderberoende el är svår att planera. Regeringen är otydlig om det långsiktiga ansvaret för att säkerställa behovet av el. Ett oklart finansieringsupplägg och uppdrag för Svenska kraftnät riskerar också att leda till elnät som byggs ut mer än nödvändigt och därmed gör det dyrare för alla elnätskunder.

helena lundmark naturskyddsföreningen Riksrevisionen har granskat regeringens finansiella och verksamhetsmässiga styrning av affärsverket Svenska Kraftnät och utbyggnaden av stamnätet mot bakgrund av omställningen mot förnybara energislag. Den omfattande strukturomvandlingen av den svenska energimarknaden medför stora krav på elsystemet.

långvarig halsont träning – I omställningsarbetet finns flera brister som kan leda till att kunderna riskerar både ett högre elnätspris och fler och längre elavbrott, säger riksrevisor Margareta Åberg.

stickad mössa med pälsboll mönster Regeringens finansieringsupplägg för Svenska Kraftnät har inte gett incitament att pressa kostnader eller prioritera mellan olika investeringar i stamnätet. Det saknas ett tydligt ekonomiskt ramverk för hur affärsverket ska styras på ett effektivt sätt. Regeringens finansiella styrning av Svenska kraftnät är inte heller anpassad till ett affärsdrivande verk, och Svenska Kraftnät kan till exempel inte fullt ut använda sig av prissättning för att styra ny elproduktion till den plats där elbehovet är störst. Detta riskerar att leda till en större stamnätsutbyggnad är nödvändigt som elnätskunderna i slutändan får betala för.

izakaya koi restaurant malmö Eftersom regeringen inte har formulerat något mål för leveranssäkerhet är det svårt för Svenska Kraftnät att dimensionera utbyggnaden av stamnätet. Med det följer en risk att det skapas antingen en över- eller underkapacitet i förhållande till de samhällsbehov som finns, vilket påverkar elnätspriset. Regeringen har inte heller uttalat något ansvar för så kallade kraftsystemanalyser för hela elnätet där alternativa åtgärder, som energilagring och anpassning av kundernas efterfrågan, vägs in som alternativ till nätutbyggnad. Därmed riskerar nätutbyggnaden att överdimensioneras. Svenska kraftnät behöver även utveckla sina samhällsekonomiska analyser inför utbyggnaden av stamnätet.

bromsat släp vikt – Idag överskrider Sverige EU:s mål om elöverföring till grannländerna med god marginal. Därför är det viktigt att Svenska kraftnäts analyser inför investeringar prövas även av en oberoende aktör så att elnätskunderna inte får betala för mycket, säger projektledare Monica Rupprecht Hjort.