lfv umeå ankomster Regelverket kom redan 2007 men har först nu på allvar börjat tillämpas i skogsbruket. Den innebär bl.a. förbud att störa fåglar och vissa andra utpekade arter, eller skada deras fortplantningslokaler och viloplatser. I stort sett all skog utgör häckningslokaler för fåglar och ett förbud mot störning skulle kunna innebära förbud mot skogsbruksåtgärder hela våren och försommaren.

djävulsklo häst köpa Ett gemensamt brev från skogsnäringen har skickats till Skogsstyrelsen för att belysa vår oro för hanteringen av artskyddet. Skogsstyrelsen har svarat att de ska verka för att Artskyddsförordningen utreds för att säkra att den blir tillämpbar, effektiv och rättsäker.
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket driver ett projekt kring hur artskyddsförordningen ska tillämpas i skogen. LRF Skogsägarna finns med i den referensgrupp som är knuten till projektet.

enheten för kraft Artskyddet är just nu den kanske viktigaste äganderättsfrågan för skogsbruket. LRFs äganderättsgrupp har därför artskyddet som ett av sina fokusområden. LRF driver just nu ett principmål angående artskyddet och är beredda att starta ytterligare ett principmål för att få frågan om rätt till ersättning prövad. Idag har den som förbjuds att bruka sin mark enligt artskyddsförordningen ingen rätt till ersättning, LRF Skogsägarna har också tagit fram ett förslag på hur förordningen skulle kunna ändras för att inte medföra orimliga konsekvenser för skogsbruket.

bussresor till ullared norrköping I EU pågår en ”hälsokontroll” av art- och habitat- resp. fågeldirektiven.
LRF har fått möjlighet att svara på en fördjupad enkät om direktiven.
Vi har även träffat företrädare för EU-kommissionen för att framföra vår syn på problemet. Just nu pågår också en s.k. public consultation om direktiven. Enskilda och organisationer kan där besvara ett formulär för att ge sin syn. Miljörörelsen i Europa driver en massvarskampanj kring detta.

ölpreis salzburg aktuell Kontakt hos LRF Skogsägarna: 
lig tv maç özetleri 08-787 58 93