Möte med Växtodlingsdelegationen 14 december

beställa faktum luckor Under mötet med Växtodlingsdelegationen ägnades mycket tid åt avrapportering av de projekt som LRF Växtodling har startat.

Projektet om Handlingsplan för växtodling

systemet öppettider lund valborg Denna handlingsplan börjar hitta sina former och är svaret på ett stämmobeslut från maj. Den är tänkt att matcha de handlingsplaner som redan finns. Nu finns ett utkast på omvärldsanalys och åtgärdsplan. Det som återstår är en marknadsanalys och att foga samman delarna till en färdig plan.

Gilla växtodling

hatten förlag youtube Gilla växtodling är en kommunikationssatsning som har två delar. Dels ska allmänheten få en ökad förståelse för produktionens villkor, till exempel genom den oktoberfest hofbräu berlin 2015som är släppt på Facebook i satsningen Det goda ägandet. Den andra delen handlar om att få konsumenterna att välja svenska produkter för att de har bra kvalitet och är hälsosamma. Även i detta fall släpps filmer på Facebook. Det blir efter årsskiftet tillsammans med presslunch och andra aktiviteter.

Benchmarking

farliga födelsemärken bilder LRF Växtodling har startat ett projekt för att jämföra situationen för produktionen och speciellt växtskyddet i Sverige jämfört med våra närmaste konkurrentländer.

Skördeskadeskydd har diskuterats

våga fråga kiruna Efter en lång och besvärlig skördehöst har skördeskadeskyddet diskuterats, men frågan anses inte rymmas i EU-budgeten. Många ser i stället gårdsstödet som det främsta skördeskadeskyddet.

Spannmålsodlarföreningen mötte LRF-ordföranden och LRF Växtodling

musklerna i kroppen på latin För att lära känna varandra bättre och öka samverkan har Spannmålsodlarföreningen mött ordförande Palle Borgström och LRF Växtodling.

Jordbruksverkets referensgruppsmöte om intagning av sorter i sortlistan

experimentlåda barn test LRF Växtodling deltog i ett referensgruppsmöte med Jordbruksverket den 19 december. Arbetet med sortförädling har fått ökat intresse nu när man i Livsmedelsstrategin vill stödja svensk växtförädling och arbetet med att få fram fler egenskaper till sorter anpassade till svenska förhållanden.