ikea metod väggskåp djup Miljöorganisationer kan enligt konventionen betraktas som allmänhet, och därför har Sverige fört in regler i miljöbalken och flera andra lagar, dock ej skogsvårdslagen, som ger  t ex Naturskyddsföreningen rätt att överklaga vissa beslut.  Naturskyddsföreningen har i ett pilotfall överklagat Skogsstyrelsens beslut att lämna tillstånd till avverkning i fjällnära skog, det s k Änokfallet. Högsta Förvaltningsdomstolen har fastslagit att Naturskyddsföreningen där hade talerätt, dvs rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut.

varför lånade vi ord från engelskan LRF anser att miljöorganisationers talerätt inte får leda till långtgående processande  som försvårar skogsägarnas brukande av sin mark.
LRF arbetar vidare med att analysera och överväga olika handlingsalternativ för att motverka de försvårande omständigheter talerätten kan innebära för markägarna.