thomsons väg 30 LRF anser att ett aktivt brukande med hög och uthållig skogsproduktion är ett effektivt sätt att bidra till lösningen på klimatproblemet. Detta förutsätter att skogen brukas så att den uthålligt ger en god avkastning, är en bas för levande landsbygd och naturnära turism samtidigt som naturvärden värnas och vårdas.

skoterhjälm barn ålder Trä är en förnybar råvara som kan återvinnas, ofta i flera led. Om skogsbruket utformas för god klimatnytta, i kombination med vidareförädling av olika produkter, kan träråvaran ersätta fossila och resurskrävande råvaror.

hotellpaket göteborg macken LRF Skogsägarna har tagit fram en agenda där man beskriver hur aktivt skogsbruk kan bidra till lösningen på klimatproblemet och arbetar för att via olika kanaler sprida dessa ståndpunkter till bland annat makthavare och opinionsbildare.