neka föräldraledighet påtaglig störning Målbilder för miljöhänsyn

läskiga historier för vuxna Skogsstyrelsen har tillsammans med skogsnäringen och andra aktörer genomfört ett dialogprojekt om miljöhänsyn vid avverkning. LRF Skogsägarna och skogsägarföreningarna har deltagit aktivt i detta. Arbetet har resulterat i ett antal målbilder om miljöhänsyn. Skogsägarföreningarna genomför nu utbildningar och utvecklar sina arbetsrutiner med målbilderna som ledstjärna. LRF Skogsägarna följer fortsatt arbetet i den förvaltningsgrupp om målbilderna som Skogsstyrelsen tillsatt.

klätt kort in english Naturvårdsavsättningar

tysklands fotbollslandslag tränare LRF och skogsägarrörelsen anser att formellt områdesskydd i första hand ska ske efter frivilliga överenskommelser med markägare. Arbetssättet Komet, som bygger på markägares egen vilja att avsätta sin skog, bör utvidgas till hela landet och prioriteras före tvingande arbetssätt. Vi anser att man i större omfattning bör arbeta med tidsbegränsade naturvårdsavtal, vilket kräver än högre ersättning än vad som gäller idag. Vi vill också se ökade anslag för att fullfölja påbörjade reservatsbildningar där enskilda väntar på ersättning.

gabriellas sång kompositör Regeringen har gått LRF tillmötes genom ett uppdrag till Skogsstyrelsen att utreda hur en höjd ersättning genom borttaget toleransavdrag kan bidra till ökad användning av naturvårdsavtal. Man har också tagit ställning för en utvidgning av Komet till hela landet, dock som ett komplement till traditionellt områdesskydd.

händer i göteborg fredag Nyckelbiotoper

tre butik frölunda torg öppettider LRF anser att registreringen av nyckelbiotoper ibland får orimliga konsekvenser för enskilda skogsägare. Staten, som genom Skogsstyrelsen genomför nyckelbiotopsinventeringen, måste ta ett ansvar för att inte skogsägare kommer i kläm. LRF arbetar bland annat för att skogsägare som hindras i sin markanvändning på grund av nyckelbiotoper ska ha möjlighet att få dem inlösta om de så önskar.  Det kan exempelvis ske inom Komet.

smarta mål i förskolan Skogsbrukets körskadepolicy

dokumentär p3 arkiv Att motverka uppkomsten av körskador är ett viktigt mål för svenskt skogsbruk. LRF Skogsägarna och skogsägarföreningarna har därför medverkat i framtagandet av en branschgemensam körskadepolicy. Syftet med denna gemensamma miljöpolicy är att uppnå samsyn och en gemensam målbild kring körskador på skogsmark. Utifrån ett miljöperspektiv bedöms vissa typer av körskador som allvarliga och vissa som mindre allvarliga. Allvarliga körskador är oacceptabla medan mindre allvarliga körskador måste accepteras i viss utsträckning.